search  
 
-A +A
 
www.bpkprinting.com
   
 
 


 
   
 
ISO 14001 ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)

           ISO 14001 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดปัญหาการค้าระหว่างประเทศ ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าด้วยความมั่นใจว่าจะไม่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษที่ปลายเหตุ โดยการใช้หลักการลดและขจัดมลพิษที่จุดกำเนิด ตามหลักการควบคุมคุณภาพภายในการดำเนินการและการผลิต ลดการเสี่ยงภัยของผู้ทำงานในองค์กร และสาธารณชนจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามกับผู้บริโภค พร้อมทั้งทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขันที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้วย

 

         จากข้อตกลงทางการค้าและภาษี (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) คาดหวังว่ามาตรฐาน ISO 14001 จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นประการแรกที่องค์กร/บริษัทต่างๆ ทั่วโลกต้องมีเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแรงขับทางการตลาดจะเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานนี้ กล่าวคือ มาตรฐาน ISO 14000 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Management Systems (EMS) ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อปรับระดับการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เท่าเทียมกันในระหว่างประเทศที่จะทำธุรกิจติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือการบริการทุกประเภท เพื่อแก้ปัญหามลพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของทุกประเทศในโลก มาตรฐานนี้จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแข่งขันในทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรมระหว่างประเทศเช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 9001 ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

 

          ทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ของเรา ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งโรงพิมพ์ของเรามีนโยบายเป็นโรงพิมพ์สีเขียวเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ลูกค้าของโรงพิมพ์ทุกท่าน ได้รับงานพิมพ์ที่มีมาตรฐานการผลิตระดับสากล แต่ยังคงไว้ซึ่งราคาที่ถูกกว่าหรือเทียบเท่ากับโรงพิมพ์อื่น เพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านได้สิ่งพิมพ์และบริการที่มาตรฐาน 

 

 


 


 
  |
| | | |  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จำกัด
525/20-23, 56 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กทม. 10150
Tel : 02-476-9490, 02-468-2072, 02-468-9483, 02-476-9489 Fax: 02-877-3920
Email : print@bpkprinting.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic