BPK Mascot


มาสคอต คือ สิ่งนำโชค, ตัวนำโชค, ผู้นำโชค หรือสัญลักษณ์นำโชค โดยทางโรงพิมพ์มีพี่มังกรฟ้า 青龍 ชิงหลง (ภาษาจีน) เซริว (ภาษาญี่ปุ่น)  ชุง รวอง (ภาษาเกาหลี) เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนนำโชคของโรงพิมพ์บีพีเค พริ้นติ้งของเรา เป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี ความอ่อนโยนสงบสุขและความมั่นคงของบริษัท