หนังสือ/วารสาร/นิตยสาร
(
Book/Journal/Magazine)


หนังสือ (Book) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่างๆ
หนังสืออ้างอิง เป็นต้น และไม่มีการกำหนดระยะเวลาการออกวางจำหน่ายเป็นประจำ

วารสาร (Journal) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ตีพิมพ์เป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอ
และจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ
โดยต้องผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เท่ากัน (peer-reviewed periodical)
วารสาร (Journal) เป็นเวทีสำหรับการแนะนำ และนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่ หรือ
ความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ มักจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้จำหน่าย และ ไม่มุ่งผลกำไร

นิตยสาร (Magazine) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะ
มีการกำหนดเวลาการวางตลาดเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 3 เดือน
สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง
ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ นิตยสาร (Magazine)
โดยทั่วไปหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป ผู้อ่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้

ประเภทการพิมพ์หนังสือ
♦พิมพ์หนังสือราชการ หนังสือองค์กรต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
หนังสือของรัฐวิสาหกิจ หนังสือของหอสมุด
♦พิมพ์หนังสือรุ่น หนังสือรุ่นของสถานศึกษา/โรงเรียน
หนังสือรุ่นของสถาบันฝึกอบรม หนังสือรุ่นสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
♦พิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือคำสอน บทสวดมนต์ คติธรรม
♦พิมพ์หนังสือตำราเรียน/แบบเรียน หนังสือเสริมการเรียน
หนังสือแนะแนวการศึกษา หนังสือเสริมทักษะ
♦พิมพ์หนังสือวิชาชีพ หนังสือความรู้ด้านช่างแขนงต่าง ๆ หนังสือให้ความรู้ในสาขาต่าง ๆ
♦พิมพ์คู่มือการเรียน/การสอน คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ
คู่มือแนบกับสินค้า คู่มือช่างต่าง ๆ คู่มือการซ่อมฯ
♦พิมพ์หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ เรื่องแปล
♦พิมพ์หนังสือข่าวสารต่าง ๆ หนังสือข่าวภายในองค์กร/บริษัท/หน่วยงาน
♦พิมพ์หนังสือเด็ก หนังสือเกี่ยวกับเด็ก
หนังสือพัฒนาความรู้/ความสามารถเด็ก นิทาน การ์ตูน

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ หนังสือ (Book) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)ทุกชนิดหนังสือ / วารสาร / นิตยสาร (Book/Journal/Magazine)

 
Project Image

หนังสือเพลงเชียร์ของวิศวะลาดกระบัง

Project Image

หนังสือเพลงเชียร์ปกปั้มทองสวยงา

Project Image

หนังสือเพลงเชียร์เนื้อในพิมพ์ขาวดำ

Project Image

หนังสือเพลงเชียร์

หนังสือคู่มือ

หนังสือรับเพื่อนใหม่ ธรรมศาสตร์

ตัวอย่างหนังสือ

ตัวอย่างหนังสือแบบต่างๆ 

ตัวอย่างหนังสือ

ตัวอย่างหนังสือ

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท