หนังสือ/วารสาร/นิตยสาร (Book/Journal/Magazine)


หนังสือ (Book) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่างๆ
หนังสืออ้างอิง เป็นต้น และไม่มีการกำหนดระยะเวลาการออกวางจำหน่ายเป็นประจำ

วารสาร (Journal) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ตีพิมพ์เป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอ
และจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ
โดยต้องผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เท่ากัน (peer-reviewed periodical)
วารสาร (Journal) เป็นเวทีสำหรับการแนะนำ และนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่ หรือ
ความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ มักจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้จำหน่าย และ ไม่มุ่งผลกำไร

นิตยสาร (Magazine) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะ
มีการกำหนดเวลาการวางตลาดเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 3 เดือน
สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง
ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ นิตยสาร (Magazine)
โดยทั่วไปหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป ผู้อ่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้

ประเภทการพิมพ์หนังสือ
♦พิมพ์หนังสือราชการ หนังสือองค์กรต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
หนังสือของรัฐวิสาหกิจ หนังสือของหอสมุด
♦พิมพ์หนังสือรุ่น หนังสือรุ่นของสถานศึกษา/โรงเรียน
หนังสือรุ่นของสถาบันฝึกอบรม หนังสือรุ่นสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
♦พิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือคำสอน บทสวดมนต์ คติธรรม
♦พิมพ์หนังสือตำราเรียน/แบบเรียน หนังสือเสริมการเรียน
หนังสือแนะแนวการศึกษา หนังสือเสริมทักษะ
♦พิมพ์หนังสือวิชาชีพ หนังสือความรู้ด้านช่างแขนงต่าง ๆ หนังสือให้ความรู้ในสาขาต่าง ๆ
♦พิมพ์คู่มือการเรียน/การสอน คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ
คู่มือแนบกับสินค้า คู่มือช่างต่าง ๆ คู่มือการซ่อมฯ
♦พิมพ์หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ เรื่องแปล
♦พิมพ์หนังสือข่าวสารต่าง ๆ หนังสือข่าวภายในองค์กร/บริษัท/หน่วยงาน
♦พิมพ์หนังสือเด็ก หนังสือเกี่ยวกับเด็ก
หนังสือพัฒนาความรู้/ความสามารถเด็ก นิทาน การ์ตูน

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ หนังสือ (Book) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)ทุกชนิดหนังสือ / วารสาร / นิตยสาร (Book/Journal/Magazine)

 
Project Image

หนังสือเพลงเชียร์ของวิศวะลาดกระบัง

Project Image

หนังสือเพลงเชียร์ปกปั้มทองสวยงา

Project Image

หนังสือเพลงเชียร์เนื้อในพิมพ์ขาวดำ

Project Image

หนังสือเพลงเชียร์

หนังสือคู่มือ

หนังสือรับเพื่อนใหม่ ธรรมศาสตร์

ตัวอย่างหนังสือ

ตัวอย่างหนังสือแบบต่างๆ 

ตัวอย่างหนังสือ

ตัวอย่างหนังสือ

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด

รับพิมพ์หนังสือทุกชนิด


สเปคงานทั่วไปหนังสือ/วารสาร/นิตยสาร (Book/Journal/Magazine)

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท