แผ่นพับ รับสมัครนิสิตใหม่ มจร

 

เนื่องด้วย ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ทำการเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อรับนิสิตระดับปริญญาเอก เพื่อเข้ามาศึกษาด้านวิชาพระพุทธศาสนา ดังนั้น ทางคณะเจ้าหน้าที่ และผู้ประสานงาน จึงได้ประชุมและตกลงในการจัดทำแผ่นพับใบปลิวประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อใช้แจกจ่ายให้บุคคลภายนอกได้รับรู้
 แผ่นพับ รับสมัครนิสิตใหม่ มจร

Device
 
ทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ได้รับเกียรติจากบัญฑิตวิทยาลัย มจร ให้ออกแบบและจัดพิมพ์
แผ่นพับ รับสมัครนิสิตใหม่ขึ้น โดยทางเราได้ให้ผู้ออกแบบได้ออกแบบ ให้ทางเจ้าหน้าที่
ของทางบัณฑิต มจร ได้เลือก และทำการสรุป ทำเป็นแผ่นพับ A4 หน้าหลัง แบบ 2 พับ 3 ตอน
โดยทาง ที่ประชุมของบัณฑิต ได้สรุปเลือกใช้สีเหลืองในปีนี้ เพื่อให้เกิดความสวยงามและโดดเด่นขึ้น
 

เสป็คงานพิมพ์แผ่นพับ รับสมัครนิสิตใหม่ มจร

  •  ขนาด A4  
  • กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 
  • พิมพ์สีสองหน้า
  • สองพับ 
  •  พร้อมออกแบบและจัดพิมพ์


 

Project Image

 

ตัวอย่างแผ่นพับ 

ด้านหน้า สีเหลือง เป็นแบบที่ลูกค้าเลือกใช้ในปีนี้

Project Image

 

ตัวอย่างแผ่นพับ 

ด้านหลัง สีเหลือง 

Project Image

 

ตัวอย่างแผ่นพับ 

ทางลูกค้า ขอให้ทางเราลองเปลี่ยนเป็นสีชมพู มจร ซึ่งก็สวยไปอีกแบบ

Project Image

 

ตัวอย่างแผ่นพับ 

ด้านหลังของงาน ออกแบบโดยกราฟฟิคมืออาชีพ