โปสเตอร์ (Poster)


โปสเตอร์ (Poster) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต้องดึงดูดสายตาจากระยะไกล
และโดยส่วนมากพิมพ์เป็นแผ่นเดี่ยวขนาดใหญ่มีข้อความที่ต้องการให้ผู้พบเห็นทราบจึงเป็นข้อความที่กระชับรัดกุม
ที่สำคัญก็คือต้องมีตราสัญลักษณ์ (logo) ของหน่วยงานเพื่อสร้างภาพพจน์และการจดจำขององค์กรด้วย  

ภาพขนาดใหญ่ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง
การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณาโฆษณาชวนเชื่อ
หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน 
โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา
และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ โปสเตอร์ (Poster) ทุกชนิดตัวอย่างโปสเตอร์

โปสเตอร์แบบต่างๆ 


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท