Reach ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป 
 
Reach ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป 
Reach (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals)
จากข่าวผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้มาตรฐานของจีน จนทำให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศจีนหลายคน และส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์นมของประเทศต่างๆ จากประเทศจีน รวมทั้ง ทำให้หลายประเทศในโลกต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดการเพิ่มความเข้มงวดของการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการที่จะต้องได้มาตรฐาน และยิ่งนโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ (นายบารัค โอบาม่า) ซึ่งเน้นความมีมาตรฐานของสินค้าและบริการที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยแล้ว  ส่งผลให้การแข่งขันได้ในเวทีโลกต่างต้องตระหนักถึงเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานในสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น สำหรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศมีอยู่มากมายที่มีการกำหนดขึ้นทั้งที่อยู่ในรูปความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ (โลก ภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคี) หรืออยู่ในรูปของข้อกำหนด กฎ ระเบียบของประเทศใดประเทศหนึ่ง ในบทความนี้จะขอยกกรณีของมาตรฐานระหว่างประเทศที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจ และหาตัวแทน (Agent) หรือเครือข่าย (Network) ที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการ มาตรฐานระหว่างประเทศที่ว่าคือ “REACH” หรือที่เรียกชื่อเต็มว่า ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals)

REACH คืออะไร
REACH เป็นนโยบายของสหภาพยุโรปที่ทำขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ใช้ทั้งภายในประเทศและที่ผ่านเข้าประเทศ ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหลายฉบับ ทั้งที่เป็นของระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดการสารเคมี อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการมีกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีหลายฉบับดังกล่าว คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU Commission) จึงเสนอให้ปรับปรุงการจัดการสารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยของมนุษย์และอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาและส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีในประชาคมยุโรป เพื่อป้องกันการแตกแยกของตลาดภายในประชาคมฯ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลของสารเคมี เพื่อทำให้เกิดบูรณาการความร่วมมือระดับสากล เพื่อลดการใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบ และเพื่อให้ภาระผูกพันระดับสากลของ EU สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ WTO โดยเสนอร่างระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2550