ใบอนุโมทนาบัตร (Congratulation Certificate)

ใบอนุโมทนาบัตร   คือ หนังสือรับรองการบริจาคที่วัดออกให้ผู้บริจาคทรัพย์ทำบุญ เรียกว่า “ใบอนุโมทนา” ก็มี อนุโมทนาบัตร เป็นหลักฐานแสดงการบริจาคทรัพย์ให้แก่วัด เพื่อบำรุงศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุ ตั้งทุนบำรุงการศึกษา ถวายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร หรือ กิจกรรมอื่นใดในวัดนั้นๆ นอกจากเป็นหลักฐานสำหรับวัดแล้ว ยังเป็นการบำรุงศรัทธาสร้างวามปลื้มปีติแก่ผู้บริจาคเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งด้วย เพราะแสดงถึงความบริสุทธิ์ในการรับ ขณะเดียวกันอนุโมทนาบัตรยังใช้เป็นหลักฐานการขอลดภาษี หรือขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ด้วย


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ ใบอนุโมทนาบัตร (Congratulation Certificate) ทุกชนิด


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท