ISO9001 มาตรฐานเพื่อคุณภาพ

(Quality Management System : QMS)

 
ISO9001 มาตรฐานเพื่อคุณภาพ (Quality Management System : QMS)
ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ขณะนี้ทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ได้วางระบบคุณภาพในการผลิตไว้แล้วกว่า 80% ซึ่งทางโรงพิมพ์คาดหวังว่าระบบ ISO 9001จะสมบูรณ์ภายในปี 2557 เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการของเราว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ แต่ยังคงไว้ซึ่งราคาที่ถูกกว่าหรือเทียบเท่ากับโรงพิมพ์อื่น เพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านได้สิ่งพิมพ์และบริการที่มาตรฐานไม่ว่าท่านกำลังเริ่มใช้สิ่งพิมพ์หรือกำลังหางานพิมพ์อยู่หรือมีปัญหางานพิมพ์ โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้งของเรา ซึ่งยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะส่งมอบรวดเร็ว งานพิมพ์มีคุณภาพ ในราคาที่ถูก ยินดีให้คำปรึกษาครับ