ISO 14001 ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

(Environmental Management System)

 
 ISO 14001 ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)
ISO 14001 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดปัญหาการค้าระหว่างประเทศ ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าด้วยความมั่นใจว่าจะไม่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษที่ปลายเหตุ โดยการใช้หลักการลดและขจัดมลพิษที่จุดกำเนิด ตามหลักการควบคุมคุณภาพภายในการดำเนินการและการผลิต ลดการเสี่ยงภัยของผู้ทำงานในองค์กร และสาธารณชนจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามกับผู้บริโภค พร้อมทั้งทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขันที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้วย
 


จากข้อตกลงทางการค้าและภาษี (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) คาดหวังว่ามาตรฐาน ISO 14001 จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นประการแรกที่องค์กร/บริษัทต่างๆ ทั่วโลกต้องมีเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแรงขับทางการตลาดจะเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานนี้ กล่าวคือ มาตรฐาน ISO 14000 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Management Systems (EMS) ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อปรับระดับการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เท่าเทียมกันในระหว่างประเทศที่จะทำธุรกิจติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือการบริการทุกประเภท เพื่อแก้ปัญหามลพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของทุกประเทศในโลก มาตรฐานนี้จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแข่งขันในทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรมระหว่างประเทศเช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 9001 ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว