บิลเล่ม (แบบฟอร์มชนิดเข้าเล่ม)

บิลเล่ม หรือแบบฟอร์มชนิดเข้าเล่มนั้น
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบฟอร์มขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้
ก่อนที่จะจัดทำแบบฟอร์มใด ๆ ควรศึกษาดูระบบการดำเนินงาน
ของหน่วยงานที่จะใช้ ควรดูในภาพรวม ดูการไหลของข้อมูล
ความจำเป็นในการใช้ และควรวางผังงานให้ดีเนื่องจากการกรอกเอกสาร
และการจัดทำเอกสารให้มีคุณค่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองแรงงานและเวลา
อย่างไรเสียหากมีการจัดการที่ดี เอกสารที่ใช้งานก็จะให้ข้อมูล
และรายงานที่เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ ตลอดจนลดการสูญเสียต่าง ๆ ได้
เอกสารบางประเภท เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ต้องมอบให้แก่บุคคลภายนอก
สามารถบรรจุภาพหรือข้อความโฆษณาได้
อนึ่งการจัดทำเอกสารที่ดูดีจะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ให้กับองค์กรนั้น ๆ
  


 โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ บิลเล่ม หรือแบบฟอร์มชนิดเข้าเล่ม ทุกชนิดแบบฟอร์ม บิลเล่ม

แบบฟอร์มเข้าเล่ม บิลเล่ม

แบบฟอร์มเข้าเล่ม บิลเล่ม

แบบฟอร์มเข้าเล่ม บิลเล่ม

แบบฟอร์มเข้าเล่ม บิลเล่ม


 

 

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท